Regulamin

Regulim sklepu internetowego – www.2energy.pl

(ważny od 01.01.2023 r)

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.2energy.pl  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Za pośrednictwem sklepu internetowego usługodawca świadczy na rzecz klientów usługi drogą elektroniczną.

Wszelkie stosunki umowne między Sprzedającym a Kupującym zamieszkałym lub mającym siedzibę w Republice Słowackiej są zawierane zgodnie z prawem Republiki Słowackiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument w rozumieniu § 52 ust. 4 ustawy nr 40/1964 Dz, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami („Kodeks cywilny”), stosunki umowne nieuregulowane niniejszymi warunkami podlegają kodeksowi cywilnemu, ustawie nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami („Ustawa o ochronie konsumentów”) oraz ustawie nr. 102/2014 Sb. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy („Ustawa o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość”). Jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca, stosunki umowne nieuregulowane niniejszymi warunkami podlegają ustawie nr 513/1991 Dz.U., Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami („Kodeks handlowy”).

Dane kontaktowe Sprzedającego:

www.2energy.pl

e-mail: info@2energy.pl

Adres pocztowy:   2nergy.pl , Dunajcowa 80a, 33-300, Nowy Sącz

Artykuł I.

 Definicje

Sprzedawca – B-commerce Group Sp. z o.o,  z siedzibą Duklianska 16, 085 01 Bardejov, Słowacja, Regon: 52693651, , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: SK2121115601, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Preszowie, sekcja: Sro, wpis nr: 39234/P. B-commerce Group – 2energy, Duklianska 16, 085 01 Bardejov, Słowacja.

Kupujący –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.W przypadku sprzedaży towarów w asortymencie zabawek sprzedaż odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą nr 78/2012 Dz. U. o bezpieczeństwie zabawek oraz o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 128/2002 Dz. U. o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej nr 225/2013 Sb. wdrażające niektóre przepisy ustawy nr 78/2012 Sb. o bezpieczeństwie zabawek oraz o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 128/2002 Sb. o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w zakresie ochrony konsumentów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, w brzmieniu ustawy nr 140/2013 Sb. Zabawki stanowiące towar są oferowane do sprzedaży przez sprzedawcę wyłącznie z wydaną Deklaracją zgodności WE. Towar jest w widoczny sposób oznaczony znakiem CE. Posiada nazwę handlową lub znak towarowy, zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. Każda zabawka jest dostarczana z instrukcją obsługi, ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa w języku narodowym.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie na podstawie należycie wypełnionego zamówienia przesłanego za pośrednictwem sklepu internetowego i zostaje zawarta w momencie otrzymania przez kupującego potwierdzenia zamówienia od sprzedawcy.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy z mocy prawa.

Cena zakupu to kwota finansowa za towary.

Cena transportu to kwota finansowa zapłacona przez Kupującego za dostawę Towarów, w tym cena za opakowanie Towarów.
Całkowita cena lub cena jest sumą ceny zakupu i ceny transportu.

Przewoźnik oznacza firmę kurierską lub inną firmę transportową organizującą dostawę Towarów do Kupującego.

 

Artykuł II.

Warunki dostawy i płatności

1. Towary będą sprzedawane zgodnie z wydanymi przez Sprzedającego próbkami, katalogami, arkuszami typów i wzornikami      umieszczonymi na stronie internetowej Sprzedającego.

2. Sprzedający jest zobowiązany do realizacji zamówienia Kupującego i dostarczenia Towarów Kupującemu w terminie 90 dni (Towary na zamówienie) od przyjęcia zamówienia Kupującego przez Sprzedającego; ten termin dostawy jest akceptowany przez Kupującego bez zastrzeżeń.

3. Kupujący dokona odbioru Towarów w miejscu określonym w przyjęciu zamówienia Kupującego przez Sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w ciągu pięciu dni roboczych po upływie terminu określonego w Umowie kupna bez uprzedniego pisemnego odwołania, wiążąca akceptacja uprawnia Sprzedającego do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywistych kosztów próby bezskutecznego dostarczenia zamówienia. Po upływie pięciu dni roboczych od dnia, w którym Kupujący był zobowiązany do przyjęcia towaru, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży i sprzedaży towaru osobie trzeciej.

4. Sprzedający jest uprawniony do wezwania Kupującego do odbioru towaru przed upływem terminu uzgodnionego w umowie sprzedaży.

5. Wyświetlanie kolorów towarów na monitorze może nie odpowiadać dokładnie rzeczywistym odcieniom kolorów, tak jak kupujący będzie je postrzegał w rzeczywistości. Wyświetlanie odcieni kolorów zależy, między innymi, od jakości monitora lub innego sprzętu do wyświetlania używanego przez użytkownika.

6. Miejscem dostawy towarów jest miejsce określone w przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego, chyba że strony uzgodniły inaczej w umowie sprzedaży.

7. Jeżeli Sprzedający dostarczy Towary Kupującemu w miejscu określonym w Umowie kupna przez Kupującego, Kupujący odbierze Towary osobiście lub zorganizuje odbiór Towarów przez osobę upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towarów określonych w Umowie kupna pod nieobecność Kupującego oraz podpisze protokół dostawy i przekazania. Osoba trzecia upoważniona do odbioru towaru, o którym mowa w umowie sprzedaży, zobowiązana jest dostarczyć Sprzedającemu oryginał lub kopię umowy sprzedaży oraz dowód zapłaty za towar i pisemne upoważnienie. W przypadku konieczności powtórzenia dostawy towaru z powodu nieobecności Kupującego w miejscu określonym w umowie sprzedaży, wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący, w szczególności ponownego dostarczenia towaru do miejsca określonego w umowie sprzedaży.

8. Kupujący jest uprawniony do zbadania przesyłki towaru i jej opakowania niezwłocznie po dostawie. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar lub opakowanie towaru jest uszkodzone mechanicznie lub towar jest niekompletny, zobowiązany jest zawiadomić o tym przewoźnika/kuriera i w jego obecności sprawdzić stan towaru.

9. Po dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika, w przypadku stwierdzenia naruszonego, niekompletnego lub uszkodzonego opakowania, uszkodzenia z utratą zawartości, zalecamy nie przyjmować towaru lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem przewoźnika na miejscu, sporządzając notatkę o uszkodzeniu. W przypadku odbioru i stwierdzenia naruszonego lub uszkodzonego opakowania, uszkodzenia z ubytkiem zawartości, prosimy o zgłoszenie tego zdarzenia nie później niż 24 godziny po otrzymaniu towaru, przesyłki. Do spisania protokołu szkody wymagany jest uszkodzony towar, opakowanie przesyłki z towarem oraz dowód przyjęcia przesyłki (towaru), dokument nabycia – faktura. O zgłoszeniu i spisaniu protokołu szkody należy poinformować na adres e-mail: info@2energy.pl. Protokół zakresu i charakteru uszkodzeń lub niekompletności towaru zobowiązany jest sporządzić za kupującego pracownik przewoźnika, który niniejszym potwierdza jego prawidłowość. Na podstawie tak sporządzonego i dostarczonego Sprzedającemu protokołu Sprzedający może, po zawarciu roszczenia odszkodowawczego z przewoźnikiem, zapewnić usunięcie wady towaru, rabat na towar, a w przypadku nieusuwalnych wad towaru dostarczyć Kupującemu nowy towar.

10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktu, które nie były widoczne przy odbiorze przesyłki, muszą być składane niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, ale nie później niż 24 godziny po dostarczeniu towaru. Należy udowodnić, że uszkodzenie mechaniczne nie było możliwe nawet po dokładnej kontroli towarów i ich opakowania zgodnie z punktami 8. i 9. w Warunkach dostawy i płatności. Roszczenia z tytułu wad wykrytych później w takich uszkodzonych towarach mogą być zgłaszane, jeżeli można udowodnić, że zgłoszone wady istniały już w momencie odbioru towarów od przewoźnika.

11. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, a Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu części ceny zakupu już zapłaconej, również w przypadku niedostarczenia towaru przez Sprzedającego, w terminie 14 dni od upływu terminu dostawy towaru zgodnie z punktem 2. niniejszej części warunków.
12. Kupujący otrzyma fakturę za każdą przesyłkę pocztą elektroniczną lub zapakowaną wraz z produktem.

13. Metody płatności:

a) zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym

b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności

c) gotówką za pobraniem

14. Płatnośc zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym: Jeśli zdecydujesz się zapłacić tradycyjnym przelewem bankowym, automatycznie wyślemy Ci instrukcje dotyczące płatności pocztą elektroniczną. Jest to zawsze wykonywane przez nasz automatyczny system następnego dnia roboczego. W przypadku płatności z góry przelewem bankowym na datę dostawy może mieć wpływ data płatności. Konieczne jest, aby kwota została zaksięgowana na naszym koncie nie później niż pięć dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie może zostać uznane za anulowane.

Artykuł III.

Umowa

1. Zamówienie Kupującego stanowi projekt umowy kupna-sprzedaży, a sama umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Sprzedającego wiążącej akceptacji projektu umowy kupna-sprzedaży w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu. Dostawa zamówienia Kupującego jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany przez Kupującego w zamówieniu, co nie oznacza, że Sprzedający przyjął zamówienie i że Umowa kupna została zawarta.

2. Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w tym z Polityką Reklamacji, oraz że wyraża na nie zgodę. Ponadto, wysyłając zamówienie, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Kupujący zostanie w wystarczający sposób powiadomiony o niniejszych warunkach i procedurze reklamacyjnej i będzie miał możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia. Kupujący nie powinien ponosić kosztów korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, a Kupujący nie ma nic przeciwko ich wykorzystaniu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezawarcia Umowy kupna-sprzedaży w takich przypadkach:

 • Brak towaru w magazynie – jeżeli zamówiony przez Kupującego towar nie znajduje się już w magazynie, Sprzedający zaproponuje alternatywne rozwiązanie w postaci dostarczenia Kupującemu innego towaru. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na zmianę zamówienia, zamówienie jest automatycznie anulowane.
 • Fałszywe zamówienie – zamówienie jest oznaczane jako fałszywe, jeśli zawiera bezsensowne dane (jeśli nie może zostać dostarczone), adresat o nim nie wie (głupie żarty) lub się z nim nie zgadza (w przypadku weryfikacji zamówienia). W takim przypadku sprzedawca spróbuje skontaktować się z kupującym drogą mailową lub telefoniczną w celu wyjaśnienia sytuacji.
 • Towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub cena dostawcy towaru uległa znaczącej zmianie.

4. W przypadku niezawarcia umowy sprzedaży, gdy kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota zostanie przelana z powrotem na konto lub adres kupującego w ciągu 10 dni roboczych od powiadomienia o niezawarciu umowy sprzedaży.

5. W przypadku zmiany zamówienia, zmienione zamówienie jest wiążące dla obu stron w momencie potwierdzenia zmiany przez Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do zaakceptowania zmiany zamówienia w momencie, gdy przekazał już towar zgodnie z pierwotnym zamówieniem przewoźnikowi lub zmodyfikował towar na podstawie żądania Kupującego.
6. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży wiąże ona strony.

7. Umowa sprzedaży może zostać zmieniona wyłącznie za zgodą sprzedającego i kupującego. Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Zmiana ta nie ma jednak wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, a jedynie na te umowy sprzedaży, które zostały zawarte po wejściu zmiany w życie.

8. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń, których nie można przewidzieć (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, awarie podwykonawców itp.), Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z przypadkami siły wyższej lub nieprzewidywalnymi zdarzeniami. W przypadku utrzymywania się takiego stanu przez okres dłuższy niż 10 dni, Sprzedającemu i Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

9. W przypadku, gdy rzecz w chwili jej otrzymania przez Kupującego jest wadliwa i jest to wada usuwalna, Kupujący ma prawo do jej nieodpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy lub, jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany części, jeżeli nie spowoduje to dla Sprzedającego nieproporcjonalnych kosztów w stosunku do ceny towaru lub rozmiaru wady. Sprzedawca może zawsze wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad zamiast usuwać wadę, jeżeli nie spowoduje to poważnych niedogodności dla kupującego. Jeżeli wada jest nieusuwalna i uniemożliwia prawidłowe korzystanie z rzeczy, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeśli wada nie nadaje się do usunięcia, ale kupujący nie może prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. Jeżeli wada jest nieusuwalna i nie uniemożliwia prawidłowego korzystania z rzeczy, kupującemu przysługuje prawo do odpowiedniego obniżenia ceny rzeczy.

10. Odstąpienie od umowy sprzedaży wysyłkowej – konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Termin do odstąpienia od umowy zostaje zachowany, jeżeli konsument wyśle oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. To ustawowe uprawnienie nie może być jednak rozumiane przez konsumenta jako możliwość bezpłatnego wypożyczenia towaru. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, musi przekazać sprzedawcy wszystko, co otrzymał w ramach umowy sprzedaży. Jeśli zwrócone towary są tylko częściowo uszkodzone, sprzedawca może żądać odszkodowania od konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone sprzedawcy podczas zwrotu towarów zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za szkody zgodnie z § 420 i nast. Kodeksu cywilnego. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj:

Formularz odstąpienia od umowy | 2energy.pl

11. Procedura odstąpienia od umowy polega na tym, że konsument wysyła pisemne odstąpienie od umowy na adres korespondencyjny sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@2energy.pl

12. Odstąpienie musi zawierać dane sprzedawcy (patrz wyżej), dane konsumenta, numer zamówienia, datę zakupu oraz adres lub numer konta bankowego, na które zostanie zwrócona płatność za towar. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w punkcie 10. niniejszej części regulaminu. Konsument musi opatrzyć formularz odstąpienia datą i podpisem. Po odstąpieniu od umowy konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie płatności dokonane przez konsumenta w związku z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności cena zakupu, w tym koszt dostawy towarów do konsumenta. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę. Płatności zostaną zwrócone konsumentowi bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwroty będą dokonywane tą samą metodą, którą konsument zapłacił za towary, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę płatności. Kwota ta zostanie zwrócona bez naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat. Jednocześnie z odstąpieniem od umowy konsument powinien odesłać zwracany towar na adres Sprzedawcy: 2nergy.pl , Dunajcowa 80a, 33-300, Nowy Sącz , nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu. Płatność za zakupione towary zostanie zwrócona konsumentowi dopiero po dostarczeniu zwracanych towarów z powrotem na adres sprzedawcy lub po przedstawieniu dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeżeli dostarczony towar w pełni odpowiada wymogom jakościowym i jest wolny od wad, koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi w całości Konsument. Towary nie mogą nosić śladów użytkowania, muszą być nieuszkodzone i kompletne, łącznie ze wszystkimi akcesoriami. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem w trakcie transportu (najwłaściwsze jest użycie oryginalnego opakowania). Jednocześnie sprzedawca prosi kupującego o zwrot oryginalnej metki, kodu kreskowego i innych dokumentów związanych z towarem (takich jak karta gwarancyjna, instrukcje obsługi, kopia dowodu zakupu itp.), bez których sprzedawca nie jest w stanie zidentyfikować towaru, a tym samym wydłużyć czasu przetwarzania sprzedawca nie jest w stanie ponownie wystawić towaru na sprzedaż. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w okresie odstąpienia od umowy nie jest możliwe normalne korzystanie z towarów, a jedynie przymierzenie ich w podobny sposób, w jaki można je przymierzyć w sklepie stacjonarnym (np. w przypadku odzieży oznacza to przymierzenie, jak towar pasuje na kupującego i nie noszenie go, nie pranie itp. przez 14 dni). W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, skutkującego brakiem udokumentowanego dostarczenia odstąpienia od umowy w określonym terminie (np. jedynie odesłanie zwróconego towaru bez wyrażenia woli odstąpienia od umowy lub jedynie dostarczenie pisemnego odstąpienia od umowy bez zwrotu towaru), odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży nie zostanie przyjęte przez Sprzedającego, a towar zostanie odesłany na koszt Kupującego.

13. Kupujący, który jest przedsiębiorcą, może uzgodnić ze sprzedającym odstąpienie od umowy sprzedaży w zależności od stanu zwróconego towaru, utraty gwarancji i rzeczywistej ceny zwróconego towaru. Stan towaru podlega ocenie sprzedawcy. W przypadku braku uzgodnienia warunków akceptowalnych dla obu stron, towar zostanie zwrócony na koszt kupującego. Sprzedający jest uprawniony do obciążenia Kupującego wszelkimi dodatkowymi poniesionymi kosztami. Kupujący może zostać poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości przy wystawianiu noty kredytowej w celu ochrony praw własności Kupującego. Przedkładając dowód tożsamości, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Warunki przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę zostały szczegółowo określone w sekcji „Polityka Prywatności i Warunki Przetwarzania Danych Osobowych” niniejszego Regulaminu.

14. Sprzedawca może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, jeżeli wykonanie zamówionego świadczenia stanie się niemożliwe lub zamówiony towar nie jest już produkowany lub dostępny na rynku, którym dysponuje Sprzedawca lub jest niedostępny przez dłuższy czas bez winy Sprzedawcy. Jeżeli wyżej wymieniona niemożliwość świadczenia dotyczy tylko części zamówionego świadczenia, Sprzedający może anulować tylko część zamówienia.

15. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować przedmiotu umowy kupna, ponieważ nie może dostarczyć zamówionych towarów, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Konsumenta i zwrotu całkowitej ceny zapłaconej za towary w ciągu 15 dni, chyba że Sprzedawca i Konsument uzgodnią alternatywne wykonanie.

16. Płatności za zamówione towary można dokonać na kilka sposobów, albo gotówką przy odbiorze za pośrednictwem przewoźnika, albo przelewem bankowym, przy czym całkowita cena musi zostać przelana na konto Sprzedającego przed wysyłką towarów, albo za pomocą płatności kartą kredytową.

17. W przypadku zakupów o wartości powyżej 25 000 PLN, zamówienie musi zostać opłacone z góry, przelewem bankowym lub poprzez natychmiastową płatność online.

18. Wysyłka zamówionych towarów jest uzależniona od dostępności towaru w magazynie. W przypadku towarów wysyłka następuje zazwyczaj następnego dnia roboczego po zawarciu umowy kupna. Do tego czasu należy doliczyć czas wysyłki – w zależności od wybranej metody wysyłki.

19. Towar wysyłany jest za pośrednictwem przewoźnika lub firmy kurierskiej świadczonej przez Sprzedawcę.

20. W przypadku obowiązywania promocji cenowej, która umożliwia kupującym zalogowanym na swoje konto klienta dokonanie jednego zakupu ze zniżką, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania tej zniżki kupującemu, jeśli istnieje podejrzenie utworzenia wielu kont klienta dla tej samej osoby w celu nielegalnego uzyskania zniżki.
21. W przypadku obniżenia ceny zakupu w okresie pomiędzy wysłaniem zamówienia a otrzymaniem towaru, Sprzedający nie będzie mógł dokonać zwrotu pieniędzy za towar.

Artykuł IV.

Reklamacje

1. Procedura reklamacyjna podlega Kodeksui cywilnemu, Kodeksowi handlowemu, ustawie o ochronie konsumentów i ustawie o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość i ma zastosowanie do towarów, w odniesieniu do których kupujący wykonuje uprawnienia konsumenta z tytułu odpowiedzialności za wady w okresie gwarancyjnym (zwanym dalej „reklamacją”).
2. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towarów (lub ich części) spowodowanego ich normalnym użytkowaniem. Krótsza żywotność produktu z powodu wyżej wymienionego zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem nie może być uznana za wadę, która zostanie uwzględniona w przypadku reklamacji. W przypadku rzeczy używanych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane użytkowaniem lub zużyciem, a okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przez Kupującego.
3. Montaż lub inne uruchomienie towarów co do zasady nie stanowi części dostawy towarów, a Kupujący oświadcza, że jest świadomy sposobu uruchomienia towarów, ponieważ wynika to z charakteru towarów.
4. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą otrzymania towarów przez kupującego.
5. Jeśli konsument chce zareklamować towar, musi wysłać wiadomość e-mail na adres info@prevadzkaren.sk, wskazując w szczególności rodzaj produktu, numer dowodu sprzedaży i opis wady. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Konsumentowi potwierdzenia złożenia reklamacji. Jeżeli niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia nie jest możliwe, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzenie reklamacji nie musi być dostarczone, jeżeli Konsument jest w stanie udowodnić roszczenie w inny sposób. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru kupujący otrzyma informacje dotyczące dalszego postępowania.
6. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru po jego otrzymaniu. Jeśli tego nie zrobi, może dochodzić roszczeń z tytułu wad stwierdzonych podczas tej kontroli, jeśli zostanie udowodnione, że towary miały już takie wady w momencie ich otrzymania.
7. Jeśli towar jest wadliwy, Kupujący ma prawo złożyć reklamację w siedzibie Sprzedającego zgodnie z § 18 ust. 2 ustawy o ochronie konsumentów, dostarczając towar na adres Sprzedawcy: 2nergy.pl , Dunajcowa 80a, 33-300, Nowy Sącz i wypełniając formularz z opisem reklamowanego towaru i dostarczając go Sprzedającemu wraz z produktem lub wysyłając go pocztą elektroniczną. Formularz określi Sprzedający, a jego wzór zostanie umieszczony na stronie internetowej Sprzedającego lub przesłany na życzenie Kupującego na adres e-mail. Kupujący zobowiązany jest wskazać w formularzu dokładny rodzaj i zakres wad towaru. Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj:

Formularz reklamacji i zwrotu towaru | 2energy.pl

Procedura reklamacyjna dla towarów, które mogą być obiektywnie dostarczone do Sprzedającego, rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • dostarczenie wypełnionego formularza reklamacyjnego od Kupującego do Sprzedającego,
 • dostarczenie reklamowanego towaru przez Kupującego do Sprzedającego na adres wskazany w niniejszym punkcie 7.

 

Sprzedający zaleca, aby Kupujący ubezpieczył przesyłkę zwracanych Towarów do Sprzedającego. Towary wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedającego. Procedura reklamacyjna towarów, które nie mogą być obiektywnie dostarczone Sprzedającemu, a które są trwale zamontowane, rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są łącznie następujące warunki: dostarczenie Sprzedającemu przez Kupującego wypełnionego formularza reklamacyjnego.

8. Prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej wygasa:

 • nieprzedstawienie dokumentu nabycia, zazwyczaj faktury, akcesoriów lub dokumentacji towaru,
 • niezgłoszenie oczywistych wad przy odbiorze towaru,
 • upływ okresu gwarancji na towar,
 • mechaniczne uszkodzenie towaru spowodowane przez kupującego,
 • użytkowanie towarów w warunkach, które nie odpowiadają środowisku naturalnemu pod względem wilgotności, wpływów chemicznych i mechanicznych,
 • nieprofesjonalne obchodzenie się z towarem, jego obsługa lub zaniedbanie opieki nad towarem,
 • uszkodzenie towaru w wyniku nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji,
 • ogólne zasady, normy techniczne lub przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w Republice Słowackiej,
 • uszkodzenie towarów spowodowane nieuniknionymi i/lub nieprzewidywalnymi zdarzeniami,
 • uszkodzenie towarów w wyniku przypadkowego pogorszenia jakości i przypadkowego pogorszenia jakości,
 • nieprofesjonalnej interwencji, szkód transportowych, szkód spowodowanych przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inne działania siły wyższej, ingerencję w towar przez osobę nieupoważnioną.

9. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towarów (lub ich części) spowodowanego użytkowaniem. Krótszy okres użytkowania produktu nie może być zatem uznany za wadę i nie podlega reklamacji.

10. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zakupu towarów w celach biznesowych, tj. dla identyfikatora biznesowego kupującego (osoby zarejestrowanej w rejestrze handlowym, osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie licencji handlowej itp.), maksymalny okres wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się od daty otrzymania towarów przez kupującego.
11. Rozpatrywanie reklamacji dotyczy wyłącznie wad określonych w formularzu reklamacyjnym w punkcie 7 niniejszej procedury reklamacyjnej.
12. Jeżeli prawidłowo odebrany towar został przekazany przez Kupującego bez oryginalnego opakowania lub opakowania zastępczego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu do siedziby Sprzedającego. Zaleca się przesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim opakowaniu transportowym spełniającym wymogi transportu towarów delikatnych, wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz oznaczenie przesyłki odpowiednimi symbolami, gdyż Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe przed odbiorem Towaru.
13. Sprzedający dokona oceny zasadności reklamacji oraz wady towaru i po dokonaniu oceny powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący i Sprzedający uzgodnili inną formę komunikacji.
14. Rozpatrzenie reklamacji, w przypadku zamówienia podlegającego przepisom kodeksu cywilnego, nie może trwać dłużej niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
15. W przypadku reklamacji podlegającej Kodeksowi Handlowemu, uważa się ją za załatwioną w rozsądnym terminie. Rozsądny termin ustala się na podstawie zakresu uszkodzenia towarów i zwykle wynosi on 45 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanych towarów.

Artykuł V.

Ochrona danych i warunki przetwarzania danych osobowych

1. Politykę prywatności można pobrać tutaj:

Polityka prywatności | 2nergy.PL

 

Artykuł VI.

Alternatywne rozstrzyganie sporów

1. Kupujący – konsument – ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą z prośbą o zadośćuczynienie (pocztą elektroniczną na adres info@2energy.pl), jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeśli uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa. Jeśli Sprzedawca odpowie na to żądanie w sposób negatywny lub nie odpowie w ciągu 30 dni od jego wysłania, Kupujący – konsument – ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów („Podmiot ADR”) zgodnie z ustawą 391/2015 Coll. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony w art. 12 ustawy ADR. Kupujący – konsument – może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO, która jest dostępna online pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Alternatywne metody rozstrzygania sporów nie mają zastosowania do sporów, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 PLN. Podmiot ADR może wymagać od konsumenta uiszczenia opłaty za wszczęcie ADR w maksymalnej wysokości 20 PLN z VAT.
3. Podmioty ADR są organami i upoważnionymi osobami prawnymi zgodnie z art. 3 ustawy ADR, a ich lista jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Artykuł VII.

Składanie skarg i reklamacji

1. Kupujący – konsument – ma prawo skierować skargę do organu nadzorczego w celu zapewnienia zgodności z ustawą o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość, jeśli nie jest zadowolony z rozpatrzenia skargi przez sprzedawcę, do:
Słowackiej Inspekcji Handlowej,
Inspektorat SOI dla Kraju Preszowskiego, Obrancov mieru 6, 080 01 Preszów 1, Departament Nadzoru
č. 051/772 15 97, faks 051/772 15 96, pr@soi.sk.

 

W przypadku niezadowolenia z rozpatrzenia skargi lub reklamacji można również złożyć skargę drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie internetowej: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

Artykuł VIII.

Towary bazarowie lub II gatunku

1. Sprzedawca może również oferować w swoim sklepie zawarcie umowy kupna towarów bazarowych. Towary bazarowe to towary rozpakowane, towary z uszkodzonym opakowaniem lub zwrócone towary używane.
2. Towary bazarowe nie podlegają wymianie na nowy towar w przypadku reklamacji.
3. Postanowienia Procedury Reklamacji mają zastosowanie do reklamacji towarów bazarowych, chyba że niniejszy punkt stanowi inaczej.
4. Towar bazarowy nie może być reklamowany z powodu „wady” lub innego powodu, dla którego towar został sprzedany po obniżonej cenie zakupu.
5. Okres gwarancji na towary bazarowe wynosi 1 rok.

 

Artykuł IX.

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych warunków, które pozostają ważne i skuteczne. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się zastąpić nieważne/nieskuteczne postanowienie nowym ważnym/skutecznym postanowieniem, które najlepiej odpowiada pierwotnie zamierzonemu celowi gospodarczemu nieważnego/nieskutecznego postanowienia. W międzyczasie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Republiki Słowackiej.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w przypadku zmiany jakichkolwiek powiązanych przepisów prawa lub w przypadku zmiany orzecznictwa dotyczącego stosunków umownych regulowanych niniejszymi Warunkami.
3. Kupujący niniejszym obowiązkowo oświadcza, że należycie rozważył niniejsze warunki, zapoznał się z nimi w całości i zgadza się z ich treścią. Sprzedający i Kupujący oświadczają, że nie są im znane żadne fakty, które mogłyby w jakikolwiek sposób uczynić niniejsze warunki nieważnymi, bezskutecznymi wobec osób trzecich lub zniweczyć ich cel, jak uroczyście oświadczył 4. 4. Sprzedający na początku niniejszych warunków.
Treść niniejszych warunków obejmuje wzór formularza reklamacji i wzór formularza odstąpienia od umowy.
5. Do działalności Sprzedającego nie mają zastosowania żadne kodeksy postępowania zgodnie z § 3 ust. 1 lit. n) ustawy o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość.
6. Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r.

SHOPPING CART

close